×

Impressie Commissie Burger en Bestuur (december)

20231212_203340.jpg

Impressie Commissie Burger en Bestuur (december)


15 december, 2023 | 10:55 | 85 keer gelezen

Rode draad in de afgelopen commissies Burger en Bestuur is toch wel de afhandeling van de bezuinigingen op cultuur, sport en welzijn. Bezuinigingen bepaald ten tijde van het opstellen van het ‘Coalitieakkoord’ (VVD, GroenLinks en Ouder-Amstel Anders) in een periode dat de financiële vooruitzichten voor de gemeente minder gunstig oogden. Maar behandeld in een periode waarin het financiële perspectief weer positief blijkt (er is een overschot op de begroting 2024 voorzien). In het verlengde van deze rode draad het verschijnsel dat het college terug gaat komen op vragen uit de commissie. Wat erop lijkt dat punten uit het coalitieakkoord niet goed geaard zijn in de politiek, wat nieuwe wethouders niet altijd is kwalijk te nemen, zeker niet met een zeer ervaren commissiebank.

Voor deze vergadering een goed gevulde tribune en evenzo vak A (de ondersteunende ambtenaren). Voorzitter Bos mocht twee insprekers aankondigen: de heer van der Mark met vragen over het armoedebeleid en mw. Estévez, die namens de BIZ Ouderkerk insprak op de voorgestelde introductie van precario- en reclamebelasting. Het antwoord op de eerste inspreker volgde pas laat op de avond na vragen van de VVD. Punten van de inspreker van der Mark waren: hoge kosten voor vele burgers, en de verschillen in betaling van de energietoeslag per gemeente. Amstelveen heeft voor 2023 al uitbetaald en de vraag is wanneer Ouder-Amstel volgt. Antwoord van wethouder de Jager was bondig: voor de doelgroep die in aanmerking komt voor de energietoeslag (€ 800 euro) volgt een uitbetaling voor 22 december. Een ‘kerstgratificatie’ voor burgers. Tot slot nog de toezegging van de wethouder om de bestaande (15) armoederegelingen in de gemeente te gaan vereenvoudigen.

Naast bezuiniging is ook nagedacht over verruiming van inkomsten door de gemeente. Mw. Estévez benadrukte de moeilijke tijden voor de ondernemers, o.a. energiekosten, corona, huurstijging, loonstijging en dan nu ook nieuwe lokale belastingen in de vorm van precario- en reclamebelasting. Wethouder Koek-Baks had begrip voor de ondernemers en wil voor precario starten met een ‘0’ tarief (winkels en terrassen). De wethouder wil daarnaast de actie ‘Koop Lokaal’ ondersteunen (dit in goed overleg met de BIZ Ouderkerk en de Winkeliersvereniging Duivendrecht). In de vergadering nog een uiteenlopende discussie over gedifferentieerde tarieven, dit wordt verder uitgewerkt.

Bij het punt bezuinigingen aan de orde de afspraken met Coherente. Huidige scope van Coherente is het welzijn van alle burgers in de gemeente, waarbij wordt ingezet op cursussen voor de inwoners, maar ook voor trainingen voor specifieke doelgroepen (taal, ouderen, jongeren etc.). Afslag van het college nu is om te focussen op een groep kwetsbare jongeren en ouderen. Wethouder de Jager gaf als aanleiding de GGD-monitor, waarin een aantal indicatoren van aandachtsgroepen is weergegeven. Op verzoek van het college heeft Coherente een bijgestelde begroting aangeleverd, passend bij de voorwaarden, maar welke een afbreuk doen aan de totale dienstverlening. Argument is dat nu vele vrijwilligers via Coherente bijdragen aan de gemeenschapszin, deze vrijwilligers komen uit reguliere cursussen, en die dragen nu bij aan de bijzondere activiteiten van Coherente. In de vergadering een duidelijk statement van de oppositie dat het welzijn voor de gehele bevolking in beeld moet zijn. Opvallend ook de gespleten rol van de landelijke partij GroenLinks/PvdA. De eerste partij steunt de wethouder in het aangepaste beleid en de PvdA wil graag door op de huidige voet. En de zaken waarop geen antwoord kwam, worden op een later tijdstip teruggekoppeld. Afspraak is wel dat de gemeente de CAO-stijgingen in het welzijnswerk, voor Coherente compenseert.

Tot slot nog de discussie die ondertussen het ‘Diftar Paradox’ wordt genoemd. Insteek is dat de kosten voor de burgers dalen als er minder (gescheiden) afval wordt ingezameld. De paradox is dat dit voor het variabele deel van de kosten opgaat, maar niet voor de vaste beheerskosten (personeel, vastgoed en rijdende activa). “Het dalen van vaste kosten, kan slechts stapsgewijs”, aldus wethouder De Jager. Tot slot van de avond ook in dit kader nog een toezegging: in de loop van 2024 volgt op basis van de cijfers van 2023 een beter inzicht, wat weer gedeeld zal worden in de raad. Dit wel met de nadrukkelijke oproep om afval te blijven scheiden en nog beter: minder afval genereren.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.