×

Commissie Burger en Bestuur: Impressie debat Financiën

IMG-20240704-WA0019.jpg

Commissie Burger en Bestuur: Impressie debat Financiën


5 juli, 2024 | 02:03 | 64 keer gelezen

Terwijl de grootste wereldster van dit moment haar podium had gekozen tussen Ouderkerk en Duivendrecht, dit voor tienduizenden ‘Swifties’, mochten de deelnemers aan het commissieoverleg ‘Burger en Bestuur’, fracties en college, voor een podium van nog geen tien volgers op de publieke tribune een debat voeren over het onderwerp Financiën. Binnen Financiën vallen vele subdomeinen, en de fracties hadden een stapel dossiers ter voorbereiding, documenten met verschillende communicatiestijlen, met niet altijd begrijpelijke teksten. Een fractielid was in de Jaarrekening maar liefst 128 afkortingen tegengekomen. Voorwaar een opgave aan de commissie- en collegeleden om het te begrijpen en voor uw verslaggever om dit te vertalen naar een impressie van het laatste commissieoverleg voor het zomerreces. Volgende week nog wel de afsluitende raadsvergadering.

Jaarstukken gemeente Ouder-Amstel 2023

Het was een vriendelijker overleg dan bij de collega’s in Den Haag. In de raadszaal van Ouderkerk ging het over de inhoud en het peentjes zweten kwam door de warmte in de zaal. Uit de jaarstukken blijkt dat 2023 met een positief resultaat van 1.7 miljoen wordt afgesloten, geld dat wordt toegevoegd aan de reserves. Afspraak vorig jaar was om naast de financiële invulling een aantal procesverbeteringen toe te passen. Geen makkelijke opgave omdat ‘het gemeentehuis’ te maken heeft met vele personele wisselingen in het ambtenarenapparaat. Een onderwerp wat vaker terugkwam in de vergadering. Uit de fracties vragen over levensbestendige woningen en de meer-inkomsten door de OZB-belasting. Na corona zijn de huizenprijzen fors gestegen, zo meer inkomsten, een meevaller voor de gemeente.

Aandachtspunt zijn de kosten voor de Jeugdzorg. Als risico is benoemd dat met name kosten voor specifieke individuele gevallen niet goed ingeschat kunnen worden, deze jongeren krijgen wel altijd een behandeling. “It takes a village to raise a child”, aldus wethouder Jacqueline De Maa, hiermee aangevend dat een aantal basiselementen nodig is voor de jeugd. Melding is dat de overlast in Duivendrecht beter beheersbaar is, dit mede dankzij Duivendrecht United. Wethouder Frequin gaf aan dat in 2023 tijdens de Sportweek aandacht is besteed aan sport en bewegen voor alle jongeren, met daarbij kennisdeling in een Sportcafé, speciaal voor de sportclubs uit Ouder-Amstel.

Burap 2024

Bij de behandeling van de Bestuursrapportage (Burap) over 2024, een voortgangsprognose van de programmabegroting, vragen over gelden voor onderwijs, armoedebestrijding en de WMO-gelden. Bij de laatste is er een onderschrijding, dit komt door minder aanvragen voor het aanpassen van woningen. Opmerking was dat de Burap geen vorm van goedkeuring moet zijn voor financiële zaken. Ook bij de behandeling van de Burap aandacht voor de stijgende personeelskosten. Als aanspreekpunt voor HR, gaf burgemeester Joke Geldhof aan, dat dit noodzakelijke kosten zijn om wettelijke verplichtingen na te komen en om de dienstverlening aan de burgers op peil te houden: “Het is geen luxe”. Uit de Burap de optekening dat de reserves van de gemeente de afgelopen twee jaar (2022 en 2023) gegroeid zijn naar 4,5 miljoen (die nog apart van de bestemmingsreserve voor onderhoud van de riolering). Ook de besteding van het bomencompensatiefonds kwam aan de orde en de status van het bestemmingsplan Duivendrechtsevaart. “Status is dat er nog bezwaren lopen”, wethouder Frequin benoemde weer in contact te gaan met de bezwaarmakers.

Kadernota 2025-2028

Opvallend onderwerp bij de behandeling van de Kadernota was de reservering van € 130.000 voor een (duurzame) veegwagen. Wethouder Paulette Koek-Baks gaf als argumentatie het praktischer kunnen plannen van de werkzaamheden en het beperken van (externe) inhuur voor veegactiviteiten. Vraag voor de fracties was of dit een zinvolle investering is, mede gezien de benoeming van een negatief saldo in de Kadernota. Motto van het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is: “Laat een tekort zien als dat er is”, dit als signaal richting de landelijke politiek. Portefeuillehouder Frequin gaf aan dat er meerdere reële redenen zijn voor een te verwachten tekort in de komende Begroting, maar dat dit vooral een afstemming is met de raad. Ofwel een bespreekstuk voor de komende raadsvergadering (11/07).

Hamerstukken Raadsvergadering

Voorzitter Bos wist ook een aantal hamerstukken te registreren. Dit ging o.a. om de stukken over DUO+, al was er wel extra toelichting nodig om beter inzicht in de stukken en vooral cijfers te krijgen.

Weekblad voor Ouder-Amstel

Naar aanleiding van een ingezonden brief in het ‘Weekblad voor Ouder-Amstel’, vragen over werkzaamheden aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht, dit voorafgaand aan het werk aan de stations luifel in Duivendrecht. Wethouder Koek-Baks benoemde de kans op een gevaarlijke verkeerssituatie, en tevens om zo ook een goed beeld te hebben bij mogelijke verzakkingen n.a.v. het werk van ProRail.


Terug

 

 

Initiatief van DorpDuivendrecht.nl. Een onafhankelijk digitaal trefpunt voor de bewoners van Duivendrecht en ander geinteresseerden. De redactie van DorpDuivendrecht.nl heeft geen politiek, commercieel of ander belang bij dit digitale trefpunt. Puur opgezet om bewoners e.a. te informeren.